Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fond

Fond

Norsk Ornitologisk Forening har fire fond. Tre av disse gir årlig bidrag til fuglevernarbeid i Norge. Fondene styres av et faglig råd (Fondsstyret) som er utnevnt av sentralstyret. Fondsstyret har følgende sammensetning: Svein Karlsen (leder), Torborg Berge, Torgeir Nygård, Peter Sjolte Ranke (sekretær) og Jostein Sandvik. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte fra fondene. Søknader eller andre henvendelser i tilknytning til søknader stiles til Fondsstyret og sendes på e-post til fond@birdlife.no, eventuelt i brev til NOF, Sandgata 30 B, 7012 Trondheim. Søknadsfrist for alle fond er 15. januar, og søkere vil få svar i løpet av mars måned. Støtten vil bli utbetalt så snart fondsstyrets innstilling er klar. Totalt er det per i dag i overkant av 2,2 millioner innestående i fondskapital. Tildelte beløp varierer fra år til år ut i fra søknader, og ikke minst avkastning på fondene.

Norsk Fuglevernfond

Norsk Fuglevernfond har som formål å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på fuglevern i Norge. Hvis du vil bidra til dette fondet, betal inn til postgirokonto 0814.5547203, bankgiro 4358.48.05901 (for skattefrie bidrag) eller kontakt NOF-sekretariatet (kontaktinformasjon nederst på denne siden). Husk krysseavgiften! Det har blitt en tradisjon at mange NOF'ere betaler kr. 100 til Fuglevernfondet hver gang de «krysser» en ny fugleart i Norge. Bidrag til fondet kan endog trekkes fra på selvangivelsen!

Snøuglefondet

For noen år siden mottok NOF en større gave fra en eldre dame som var svært fascinert av den flotte snøugla. Etter ønske fra giver ble det formulert egne regler knyttet til gaven, men ut over det så er midlene underlagt Norsk Fuglevernfonds statutter. Snøuglefondet har som formål å gi midler til fuglevernarbeid for følgende arter: snøugle, fjellvåk, jaktfalk og vandrefalk. I tillegg kommer en for fondsstyret valgfri norskhekkende dagrovfugl eller ugle. Fondsstyret kan i særlige tilfeller gjøre hastevedtak utenom den årlige søknadsbehandlingen, ved å støtte spesielle tiltak for å sikre reir og bo for snøugle.

Oddmund Magne Aune og Erling Bjørgums minnefond

Fondet ble opprettet i 1974 til minne om Oddmund Magne Aune og Erling Bjørgum. Fondet har eget regnskap og grunnkapitalen er kr 50 000. Formålet er å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på trekkfugler. Kontonummer for minnefondet er 4358.48.05936.

Svein Haftorns Minnefond

Svein Haftorns Minnefond er rettet mot NOFs barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid, som var en av Svein Haftorns hjertesaker i sitt mangeårige virke for NOF. Fondet har en grunnkapital på 50.000 kr., rentene kan benyttes til utdeling av stipendier og andre formål som tilfredsstiller statuttene (les mer). Fondet bestyres av NOFs fondsstyre på samme måte som NOFs øvrige fagfond med en statlig representant i styret. NOF håper at flest mulig vil være med på å bygge opp Svein Haftorns Minnefond, til det beste for NOFs barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid ved å bidra med midler inn i fondet. Eventuelle midler kan settes inn på kontonr: 4358 14 53117 og merkes «Svein Haftorns Minnefond».