Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Ressurser

Ressurser

NOF sin rolle som frivillige naturvernorganisasjon er å blant annet å ha et kritisk blikk rettet mot naturforvaltningen i Norge. Vi mottar årlig støtte fra Miljøverndepartementet hvor en av oppgavene er å inneha en slik rolle.

Ved flere anledninger i løpet av et år så vil også NOF være uenig i en del forvaltningstiltak og vedtak fattet av de ulike nivå i forvaltningssystemet. I andre sammenhenger kan vi være enig i de tiltak og vedtak som gjøres. Vi har også i flere tilfeller et godt samarbeid med de forskjellige forvaltningsnivå, for NOF sentralt gjelder dette i særdeleshet Direktoratet for naturforvaltning, som er en viktig bidragsyter til vår prosjektvirksomhet.

Direktoratet for naturforvaltning

Et direktorat under Miljøverndepartementet. Direktoratet har det faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge og er plassert i Trondheim, men har hele landet som arbeidsområde. URL: www.dirnat.no

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet er øverste myndighet for natur og miljø med ansvar for blant annet bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold, friluftsliv, overgjødsling og oljeforurensning, helse og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning og internasjonalt miljøvernsamarbeid. URL: odin.dep.no/md

Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken og er delegert oppgaver fra Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning. Arbeidet er forankret i lover, forskrifter og retningslinjer. Alle fylkesmenn har sine egne miljøvernavdelinger. URL : www.fylkesmannen.no/

Kommunene står sentralt i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er en oppgave tillagt Fylkesmannen, men de senere år har kommunene fått mer og mer ansvar når det gjelder naturforvaltning. Blant annet ansvar av forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene, sikring av arealer og forvaltning av en del verneområder i medhold av naturvernloven herunder en del naturreservater og landskapsvernområder.