Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt > NOF internasjonalt

NOF internasjonalt

Fuglene kan ha det vanskelig nok her hjemme, men problemene blir likevel relativt beskjedne i forhold til situasjonen i en del tropiske strøk. Det er især i tropiske områder at artsmangfoldet finnes, samtidig som lokalbefolkningens forutsetninger for å engasjere seg i naturvern er svært begrenset. NOF gjør gjennom sitt partnerskap i BirdLife International en innsats for å sikre de viktigste leveområdene for verdens mest truede fuglearter.

På en gigantisk arena som hele jordkloden er det selvsagt at NOF må samarbeide med andre organisasjoner og prioritere strengt. Vi kan neppe redde verden alene! Også i internasjonalt gjelder selvsagt de generelle prinsippene NOF har for miljøvern. Men det er opplagt vanskelig for en liten organisasjon fra et lite land å påvirke de store linjer i politiske prioriteringer internasjonalt og i fjerne land, der ofte byråkratiet er nærmest ugjennomtrengelig. Derfor fester NOF lit til at BirdLife International er vårt talerør i de store sammenhenger, og så driver NOF i nært samråd med BirdLife og BirdLife’s partnerorganisasjoner konkrete prosjekter som er bra fuglevern og god bistand i utvalgte områder.

NOF-prosjekter i utlandet

Fugler kjenner ingen landegrenser, og mange arter tilbakelegger som kjent store avstander under trekket – blant annet til eller gjennom tropiske strøk. Dessuten vet vi at mange av de sjeldneste og mest truede fugleartene i verden og annet biomangfold finnes i tropene. Selv om vårt hjemland er hovedsatsningsfeltet for NOF, lever vi i en så rik del av verden at vi har mulighet til å bidra i områder som ikke har de samme ressursene. Det er også i mange fattige land at miljøproblemene og reduksjonen av det biologiske mangfoldet er størst. Derfor kan man ofte få mer ut av begrensede ressurser utenfor Norge. Blant annet derfor arbeider BirdLife International, der NOF er den norske partneren, for et utstrakt internasjonalt samarbeid slik at de ulike nasjonale fuglevernorganisasjonene kan hjelpe hverandre i sitt arbeid.

Gjennom noen av artsprosjektene, f. eks dverggåsprosjektet, har NOF et stort engasjement i flere europeiske og asiatiske land (se www.piskulka.net). NOF har siden slutten av 1990-tallet hatt samarbeidsprosjekter med BirdLife-partnere i utviklingsland. NOF gjennomførte et prosjekt i Etiopia sammen med den nasjonale BirdLife-partneren der. Her var både kartlegging av viktige fugleområder og bevaring av endemiske fuglearter (arter med svært begrenset utbredelse) sentralt. I perioden 2004-2013 hadde NOF et samarbeidsprosjekt med BirdWatch Zambia. Fra 2012 inngikk NOF en treårig prosjektavtale med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Samarbeidsavtalen omfattet samarbeidsprosjektet i Zambia (2012-2013), samarbeidsprosjektet med Wildlife and Environmental Society of Malawi, WESM (2012-2014) og samarbeidsprosjektet med Bird Conservation Nepal, BCN (2013-2014). Hovedmålet for prosjektene i Zambia, Malawi og Nepal er å bevare fugler, deres habitater og biodiversitet, og å arbeide med lokalbefolkningen for en bærekraftig bruk av naturressursene.